Kaksi henkilöä seisoo fläppitaulun äärellä tutkimassa post it -lappuja
Kuva: Mirella Mellonmaa, Visit Tampere

 

Varmuutta arviointiin

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien arviointiosaamista ja tuoda varmuutta arviointiin.

Moniosainen koulutus

Koulutus on suunnattu perusopetuksen luokan- ja aineenopettajille.

Perusopetuksen arvioinnin normit ovat uudistuneet vuosien 2020–2023 aikana. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien arviointiosaamista ja tuoda varmuutta arviointiin.

Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen, ja koostuu kolmesta sisältömoduulista, joissa käydään läpi arvioinnin tavoitteet ja tehtävät, perusteet arviointikriteereiden käyttämiseksi sekä eri aineiden erityispiirteet koskien arviointia.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulutusta. Koulutuksen tuottaa HY+.

*

KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

Koulutuksen tavoitteena on tukea luokan- ja aineenopettajien arviointiosaamista niin, että uudistettu perusopetuksen arviointiluku ja kriteerit ovat oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin perustana.

Lisäksi tavoitteena on, että uusitut päättöarvioinnin kriteerit ovat käytössä oppilaan osaamisen arvioinnissa (tiedot, taidot ja työskentely) ja että opettajilla on mahdollisuudet ottaa käyttöön eri arvosanojen kuvaukset, kun he antavat alakoulun oppilaille (vl 3–6) arvion osaamisesta.

Keskeisenä tavoitteena on osallistujien ja heidän työyhteisöjensä arviointiosaamisen vahvistuminen ja hyvien toimintamallien jakaminen.

*

Moduuli 1: Opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen (2 op)

Lähipäivä 5.2.2024 klo 9.00-16.00 ja 20.2.2024 klo 9.00–16.00

Xu ja Brown (2017) ovat laatineet opettajan arviointiosaamisen viitekehyksen niin sanotun Talip-mallin (teachers’ assessment literacy in practice), jota käyttäen opettajalla on mahdollisuus reflektoida omaa arviointiosaamistaan uran eri vaiheissa.

Moduulissa paneudutaan erityisesti arvioinnin erilaisiin tehtäviin perusopetuksessa, erilaisten tavoitteiden merkitykseen oppiaineiden arvioinnissa sekä siihen, miten uudistettua arviointilukua 6 käytetään osana opettajan arviointityötä.

Osallistujat suorittavat verkossa ennakkotehtävän. Lähipäivien välissä on välityöskentelyä, jota voi hyödyntää osana opettajan päivittäistä arviointityötä. Lähikoulutus koostuu tutkimukseen perustuvista alustuksista ja yhteisestä työskentelystä. Ennakko- ja välitehtävien tavoitteena on antaa konkreettisia työkaluja arvioinnin kehittämiseen työyhteisössä.

*

Moduuli 2: Kriteerit osaamisen arvioinnissa (2 op)

Webinaari 11.3.2024 klo 15.00-17.00 ja lähipäivä 11.4.2024 klo 9.00–16.00

Moduulissa perehdytään perusopetuksen arvioinnin säädöspohjaan ja arviointilukuun 6 sekä siihen, mihin oppiaineen osaaminen kohdentuu.

Taustalla on Krathwhoolin ja Anderssonin taksonomian (2001) ymmärtäminen, ts. se, miten oppiaineen tieto- ja taitotavoitteet on rakennettu 6. vuosiluokan päättyessä oleviin arvosanakuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Kyseisen taksonomian ymmärtäminen auttaa olennaisesti soveltamaan eri oppiaineiden kuvauksia arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Lisäksi paneudutaan työskentelyn arviointiin luvun 6.4. mukaisesti.

Moduuli sisältää yhden lähipäivän, kahden tunnin webinaarin ja välityöskentelyä. Jos sinulle tulee koulutuksen aikana tai käytännön arviointityössä kysymyksiä mieleen, voit lähettää niitä etukäteen. Kysymyksiä käydään läpi webinaarissa.

Ohjattu välityöskentely jatkuu lähipäivien välillä: osallistujat vievät kehitystehtäväänsä eteenpäin ja saavat prosessin aikana siihen kirjallista palautetta ja muuta ohjausta kurssin oppimisympäristössä.

*

Moduuli 3: Arvioimaan kriteereiden avulla! (1 op)

Lähipäivä 6.5.2024 klo 9.00-16.00 ja webinaari 13.5.2024 klo 15.00-17.00

Moduulissa paneudutaan eri oppiaineiden arviointiin niiden tiedonalojen mukaisesti. Lähipäivässä syvennytään matematiikan, kieliaineiden (vieraat kielet ja AI + S2), reaaliaineiden sekä taito- ja taideaineiden erityispiirteisiin 6. vuosiluokan päättyessä päättöarvioinnissa. Lähipäivässä luokanopettajat työskentelevät omana ryhmänään, samoin eri aineiden aineenopettajat, ja he saavat tietoa ja ohjausta oman alueensa erityisosaajalta.

Moduulissa työstetään käytännön esimerkkien avulla myös sitä, miten oppilaille ja heidän huoltajilleen on mahdollista avata arvosanoissa 5, 7, 8 ja 9 edellytettävää osaamista ja miten arvosana ylipäätään normien mukaan muodostetaan.

Osallistujat jatkavat ohjatusti kehitystehtäviensä parissa. Koulutus päättyy kolmen tunnin päätöswebinaariin, jossa osallistujat jakavat kehitystehtäviensä oppeja ja saavat vertaispalautetta.

*

KOULUTTAJAT

Pääkouluttaja KL, FL Najat Ouakrim-Soivio on Turun ja Helsingin yliopistojen kasvatustieteen dosentti, jonka erityisaloina ovat oppimisen ja osaamisen arviointi ja historiallis-yhteiskuntatiedollinen kasvatus. Hän on toiminut historian ja yhteiskuntaopin opettajana, rehtorina, yleissivistävän koulutuksen asiantuntijatehtävissä OPH:ssa ja OKM:ssä sekä tutkijatohtorina ja yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa. Lisäksi Ouakrim-Soivio on tutkinut muun muassa yleissivistävän koulutuksen arviointia ja toiminut 2018–2022 OPH:n kutsumana arvioinnin asiantuntijana ryhmässä, joka osallistui muun muassa perusopetuksen arviointiluvun 6 täsmentämiseen, valtakunnallisten päättöarvioinnin kriteereiden valmistelutyöhön sekä niiden työstämiseen historiassa ja yhteiskuntaopissa.

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Lähipäivinä tarjotaan aamukahvi ja -tee sekä täytetty sämpylä. Lounas on aina omakustanteinen.

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista kehittämispäällikkö Johanna Ekström-Partanen, HY+ johanna.ekstrom-partanen(at)hyplus.fi / p. 050 311 6443 tai (koulutuksen sisällöt, poissaolot) tai kehittämiskoordinaattori Minna Alanen, HY+ minna-mari.alanen(at)hyplus.fi / 050 562 8165 (moodle-alusta, koulutuspäivien käytännön järjestelyt).


Suoritustapa

Koulutus sisältää 3 moduulia, yhteensä 4 lähipäivää ja kaksi 2h webinaaria sekä ohjattua välityöskentelyä. Osallistujat saavat myös käyttöönsä 4 koulutusvideota/tallennetta, joita he voivat hyödyntää ja jakaa myös omassa työyhteisössään.

Koulutus koostuu tieto-osuuksista, ryhmätyöskentelystä sekä kehittämistehtävästä, jota osallistujat työstävät ohjatusti koulutusprosessin aikana. Kehittämistehtävän tavoitteena on antaa konkreettisia malleja työyhteisön arviointiosaamisen ja -käytänteiden kehittämiseen.


Hintatiedot

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille ja organisaatioille maksuton.