Lapsia piirissä kirjaston lattialla
Kuva: HY+

 

Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten tukeminen

Koulutus tarjoaa tietoa ja ymmärrystä psyykkisen oireilun taustatekijöistä, keinoja tukea lapsia ja nuoria arjessa ja yhteisöissä sekä mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja vertaistukeen.

Moniosainen koulutus

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kasvatus- ja opetustyötä tekevälle henkilöstölle.

Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu ja mielen kuormittuminen vaikuttavat lisääntyneen, ja tarve lasten ja nuorten kehitysvaiheet huomioivalle ohjaukselle ja tuelle on tästä syystä suuri. Kouluissa ja päiväkodeissa tarvitaan myös osaamista tuen integroimiseksi osaksi toimintaa. Psyykkisen oireilun tunnistaminen ja tieto, miten tukea ja ohjata lapsia ja nuoria eteenpäin, on tärkeää opetus- ja kasvatushenkilöstölle.

Koulutus tarjoaa:

- tietoa ja ymmärrystä psyykkisen oireilun taustatekijöistä 

- keinoja tukea lapsia ja nuoria arjen käytännöissä ja koko yhteisön tasolla

- mahdollisuuden kokemusten jakamiseen sekä vertaistukeen

- voimaantumista omaan ammatilliseen hyvinvointiin.

Koulutusprosessissa tuetaan myös osallistujien ammatillista itsetuntemusta tunnetaitojen ja voimavarojen vahvistamiseksi. Koulutusprosessissa mallinnetaan valmennuksellisen ja dialogisen työotteen soveltamista oppilaiden kanssa.

Koulutuksen tuottaa HY+. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja kohderyhmään kuuluville maksuton.

TOTEUTUS JA AIKATAULU:

Koulutukseen (5 op) kuuluu 5 lähikoulutuspäivää (2+2+1) sekä etäkoulutustapaaminen. Lisäksi osallistujat tuottavat koulutuksen aikana tuetusti koulu-/yksikkökohtaisen suunnitelman ”mielenhyvinvoinnin kolmiportaisesta tuesta”, jonka avulla osallistujat saavat käytännön työkaluja psyykkisesti oireilevien lasten tukemiseen sekä omaan ammatilliseen hyvinvointiin.

1. osio: Ammattilaisen sekä lasten ja nuorten mielenterveystaidot

Osio sisältää kaksi (2) lähipäivää sekä välitehtävän.

*

Koulutuspäivä 10.9.2024 klo 9-16: Ammattilaisen omat mielenterveystaidot

- Arvot, tunteet ja joustavat mielentaidot ammatillisen itsetuntemuksen perustana

- Tutkittua tietoa hermostosta: aivojen rauhoittaminen ja kanssasäätely

- Tietoisuus omien tulkintojen ja puheen vaikutuksesta vuorovaikutukseen

- Päivän opitun hyödyntäminen tapausesimerkin kautta 

- Työskentelyssä mallinnetaan ratkaisukeskeistä valmentavaa menetelmää.

*

Koulutuspäivä 11.9.2024 klo 9-16: Lapsen mielenterveystaitojen vahvistaminen ja psyykkisen oireilun kohtaaminen

- Tutkimustietoa mielen hyvinvoinnin taustatekijöistä

- Psyykkisen oireilun kohtaaminen: tyypillisimmät mielenterveyden häiriöt ja kehitykselliset taustavaikuttajat

- Ympäristön ja kiintymyssuhteen merkitys säätelytaitojen kehittymisessä

- Päivän opittua hyödynnetään tapausesimerkin kautta ja työskentelyssä mallinnetaan avoimen dialogin menetelmää.

*

2. osio: Kehitykselliset taustavaikuttajat ja vahvistava vuorovaikutus

Osio sisältää kaksi (2) lähipäivää, koulutustallenteen sekä välitehtävän.

*

Koulutuspäivä 22.10.2024 klo 9-16: Neuropsykiatriset oireyhtymät psyykkisen oireilun taustalla

- Aivojen ja hermoston toiminta

- Itsesäätelyn, impulssikontrollin ja toiminnanohjauksen taitojen vahvistaminen

- Turvallisuudentunne ryhmässä

- Työn rajaaminen ja kollegiaalinen tuki

- Opitun hyödyntäminen: työskennellään tapausesimerkin kautta ratkaisukeskeistä työotetta hyödyntäen.

*

Koulutuspäivä 23.10.2024 klo 9-16: Vahva ja vahvistava vuorovaikutus

- Taitavan käyttäytymisen vahvistaminen: voimakkaat tunteet ja välttelykäyttäytyminen

- Mielenterveystaitojen pitkäjänteinen vahvistaminen

- Opitun hyödyntäminen: työskennellään tapausesimerkin kautta huomioiden ikäkaudelle tyypillinen itsesäätelyn kehittyminen ja kehitykselliset perustarpeet

- Ohjeistus tallenteen katsomiseen: Mielenterveyden kuormittumisen tunnistamisen ja varhaisen tuen merkitys nuoruusikäisen turvallisen kehityksen tukena, Laura Takala

*

3. osio: Arjen haasteet ja käytännön tuki

Osio sisältää ennakkotyöskentelyä, etäkoulutustapaamisen (2 h) sekä yhden (1) lähipäivän.

*

Etäkoulutustapaaminen 6.11.2024. klo 14–16: Oman oppilastapausesimerkin valmistelu ja mielenhyvinvoinnin tuen suunnitelman viimeistely.

*

Koulutuspäivä 27.11.2024 klo 9-15.45 (HUOM! muista poikkeava aikataulu): Tapaustyöskentely ja yhteenveto mielenhyvinvoinnin vahvistamiseksi

- Koulutuspäivän teemana on osallistava ja toiminnallinen työskentely osallistujien oppilastapausesimerkkien äärellä. 

- Päivän aikana sovelletaan koulutuksen sisältöjä tapausesimerkkeihin ja perehdytään arjen haasteellisiin tilanteisiin hyödyntämällä valmentavan työotteen menetelmiä. 

- Päivässä käydään myös läpi osallistujien mielenhyvinvoinnin kolmiportaisia suunnitelmia ja käytännön toteutuksia niin lasten ja nuorten kuin opettajan ja kasvattajan oman hyvinvoinnin osalta. 

- Lisäksi vedetään yhteen opittua ja koulutuksen antia oman ja koko työyhteisön näkökulmasta.

*

KOULUTTAJAT JA VIERAILEVAT ASIANTUNTIJAT:

Anne-Mari Kuusimäki on luokan- ja aineenopettaja, kasvatustieteen tohtori, neuropsykiatrinen valmentaja sekä ratkaisukeskeinen yksilö- ja ryhmävalmentaja. Kuusimäen erityisosaamiseen kuuluu erityisen ja tehostetun tuen lasten ja nuorten tukeminen isoissa luokissa luokan- ja aineenopettajan näkökulmasta. Hänellä on pitkä työkokemus monitahoista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten koululuokissa. Kuusimäen osaamisalueena on myös moniammatillinen yhteistyö kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella. Hän on tutkimuksensa kautta kiinnostunut kehittämään myönteistä yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa.

Marjo Lillman on tunnekeskeinen toimintaterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttikoulutettava. Lillmanilla on monipuolinen ja laaja-alainen kokemus lasten ja nuorten hoito- ja terapiatyöstä ja neuropsykiatristen haasteiden arviointi- ja kuntoutustyöstä nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä yksityissektorilla. Lisäksi hänellä on useiden vuosien kokemus sosiaalista ja emotionaalista tukea tarvitsevien lasten erityisopetuksesta. Hänen erityisosaamistaan ovat lasten ja nuorten merkittävät tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen haasteet sekä neuropsykiatriset pulmat. Niin kliinisessä työssään terapeuttina kuin kouluttajana hän pitää tärkeänä lisätä ymmärrystä vahvan ja vahvistavan vuorovaikutuksen merkityksestä, mielen taitojen tärkeydestä sekä toivon läsnäolosta.

Laura Takala on nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja psykoterapeutti, jolla on monipuolinen ja pitkä kokemus nuorten ja aikuisten psykiatrisesta arvioinnista ja hoidosta. Lisäksi hän on työskennellyt terveyskeskuslääkärinä, koululääkärinä ja Auroran sairaalan erityisen hoidon osastolla (EHO). Takala on luennoinut ja kouluttanut laajalti sekä työskennellyt konsultoivana psykiatrina eri tahoilla.

Lisätietoja

Koulutukseen onnistuneesti Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös roskapostikansion.

Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat sähköpostiinsa palautelinkin. Annathan palautetta aina käytyäsi koulutuksessa, jotta voimme kehittää toimintaamme!

Lähipäivinä tarjotaan aamukahvi ja -tee sekä täytetty sämpylä. Lounas on aina omakustanteinen.

Voit kysyä koulutukseen liittyvistä asioista HY+:n kehittämisen asiantuntija Anne Burmanilta anne.burman(at)hyplus.fi / 050 415 0538 tai Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratialta katariina.ratia(at)tampere.fi / p. 044 431 4213.


Suoritustapa

Koulutukseen (5 op) kuuluu 5 lähikoulutuspäivää, etäkoulutustapaaminen sekä koulutustallenne. Lisäksi osallistujat tuottavat koulutuksen aikana tuetusti koulu-/yksikkökohtaisen suunnitelman ”mielenhyvinvoinnin kolmiportaisesta tuesta”, jonka avulla osallistujat saavat käytännön työkaluja psyykkisesti oireilevien lasten tukemiseen sekä omaan ammatilliseen hyvinvointiin.


Materiaalit

Koulutuksen materiaalit ja tehtävät löytyvät koulutuksen Moodle-alustalta.


Hintatiedot

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille ja organisaatioille maksuton. Sijaiskuluja ei korvata.